દાન^^^^^10/02/2024

🙏છાપી નિવાસી🙏🙏

શ્રીમતી શારદાબેન ઉત્તમલાલ મહેતા ના અવસાન નિમિતે જીવદયા ખાતે ૨૧૦૦૦ રુપિયા શ્રી છાપી જૈન સંઘ વતી
તેમના સદકાર્યો ની અનુમોદનાર્થે શ્રી રુષભ સિદ્ધિ જીવદયા ધામ મા.