Vikesh Pravinchandra Shah

B103, Jai Lakshmi Apt., Kalpana Chawla Chowk, Haridas Nagar, Borivali(W), Mumbai 400092
Basu
19660228
O+
9820101456
B.COm
Diamond

Other Members

Swati V. Shah
Wife
19670724
B+
9920101456
B.Com
Nisarg V. Shah
Son
19900802
B+
8082006686
B.Com
Diamond
Janam V. Shah
Son
19950615
B+
8655832218
S.Y.B.E
Krupa Nisarg Shah
Daughter In Law
19900817
M com C.A. final Year