Tejpal Pravinchandra Shah

ID 2586 Jaylakshmi Apt., B603, Haridas Nagar, Kaplana Chawla Chowk, Shimpli Road, Borivali(W), Mumbai 400092
Basu
28995836
19670819
O-
9820485057
tejasshah42@gmail.com
D.Man Civil
Diamond

Other Members

Swati T. Shah
Wife
19721124
B+
9323123405
SSC
Housewife
Utsav T. Shah
Son
19951202
B+
8097039088
Study
Yashvi T. Shah
Daughter
20000324
B-
Studyu