Pareshkumar Jayantilal Shah

ID 5713 904 Mahavir Palace Maneklal Road Navsari 396445
Palanpur
19590326
AB+
9879963710
SSC
Job

Other Members

Jayaben Pareshkumar Shah
Wife
19620717
A+
8480148216
FY BA
House Wife
Harsh Pareshkumar Shah
Son
19940101
9820589293
Fy BCom
Service
Krisha Harsh Shah
Daughter In Law
19941026
B+
9512464413
shahkrisha261hk@gmail.com
B.com Pri.Pt
Ticher