Nimesh Amrutlal Mehta

ID 2633 1-785, Bhagwan Soc., 3rd Road, Near, Gurudwara, Khar(W), Mumbai 400052
Memadhpur
26499299
19640210
B+
9324061065
F.Y.J.C
Buisness
Khar Drug House, Niravila Bldg., 1st Road, Khar(W), Mumbai

Other Members

Rupa Nimesh Mehta
Wife
19690131
B+
9664127340
S.Y.J.C.
Housewife
Deep N. Mehta
Son
19980908
B+
S.Y.J.C
Study