સમાજ નુ ગૌરવ

 સુનીલભાઈ બાબુલાલ સોમાણી (ચંડીસર) ના પુત્ર Dr. વૈભવ સોમાણી is appointed as Honorary Gastroenterologist to the Governor of Maharashtra.