પ્રાથના સભા ^^^^05/02/2024

. .🙏🙏 પ્રાર્થના સભા🙏🙏સ્વર્ગસ્થ શ્રી શારદાબેન ઉત્તમલાલ મહેતામૂળ વતન મેમદપુર (હાલ અમદાવાદ)

સદગત આત્માની પ્રાર્થના સભા Dt.6.2.2024 ના સવારે 9.00 કલાકથી 11.00 કલાક સુધીતેઓશ્રીના નિવાસ સ્થાને છે.

સ્થળ.અકલ્પ બંગ્લોઝકર્ણાવતી ક્લબની બાજુમાં સરખેજ રોડ

અમદાવાદ