દાન^^^^31/01/2024

કલ્પ અને મહેક ના લગ્ન (30/01/2024)  નિમિતે ₹૨૧૦૦/- નુ દાન શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – ભારતીબેન પ્રકાશભાઈ વાડીલાલ શાહ પરિવાર

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏