દાન^^^^30/10/2023

અરિહંત ઉપાશ્રય નવસારી ની બેહનો તરફ થી ₹૧૫૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏