દાન^^^^^29/09/2023

શ્રી પાલ શ્વે. મુ. પૂ. તપા. જૈન સંઘ તરફ થી ₹૫૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – પરેશભાઈ મહેન્દ્રભાઈ શાહ

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏