દાન^^^^^29/04/2023

એક ભાઈ તરફ થી ₹૨૦૦૦/- નુ દાન એક જીવ છોડાવા માટે

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – અશ્વિનભાઇ ચંદુલાલ શાહ

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏