દાન^^^^29/02/2024

શ્રી દિપા ‌શ્વે.મૂ.પુજક જૈન સંઘ દિપા કોમ્પલેક્ષ અડાજણ સુરત તરફથી ₹૫૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હઃ મહેન્દ્ર ભાઈ પી મહેતા

🙏ખૂબ ખૂબ અભિનંદન 🙏