દાન^^^^^27/11/2023

સોનકુમાર જેરામજી તરફ થી ₹૧૨૫૧ નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏