દાન^^^^19/12/2023

સાધનાબેન સુરેન્દ્રભાઇ મહેતા (ચંડીસર) ના પાત્રીસ્યું સુખરૂપ પૂર્ણ કરેલ છે તે નિમિતે ₹૧૧૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏