દાન^^^^^19/10/2023

શ્રી હીરસુરિશ્વરજી શ્વે મુ. પુ. જૈન સંઘ મલાડ તરફ થી ₹૧૦૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે અરવિંદભાઇ કે શાહ

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏