દાન^^^^18/11/2023

અપૂર્વ પી શાહ – સ્તવન પી શાહ  (બોરીવલી)તરફ થી ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏