દાન^^^^^15/12/2023

 ભકિતરસાશ્રીજી મા.સા ના જન્મ તીથી નીમીતે ધાસ માટે ₹૧૧૦૦/- રોકડા

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏