દાન^^^^^15/05/2023

અમારા દાદા શ્રી કિશોરભાઈ બાબુલાલ મહેતા ના ૬૧ મા જન્મ દિવસ (૧૫/૦૫/૧૯૬૨) નીમીતે ₹૨૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભસિધી જીવદયા ધામ  પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે- સમાયરા રોહન મહેતા અને મિશકા ચેતસ મહેતા તરફથી

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏