દાન^^^^^14/10/2023

શ્રી રત્નત્રયી આરાધક સંઘ નવસારી તરફ થી ₹૩૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – કિરીટ એન શાહ

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏