દાન^^^^^13/12/2023

ઓનલ મિત્તલ મહેતા ના ઉપધાન તપ નિમિતે ₹૨૧૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏