દાન^^^^^09/03/2023

સંજયભાઈ કે દેસાઇ તરફ થી ₹૨૫૦૦/- નુ દાન ઘાસ પેટે

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏