દાન^^^^08/01/2024

સ્વ. હિરાલાલ લલ્લુભાઈ ના આત્માશ્રેયાર્થ  ₹૧૧૦૦/- નુ દાન ઈચ્છા બિંદુ સેવા કેન્દ્ર ટ્રષ્ટ તરફથી

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – રમેશભાઈ શાહ પરિવાર

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏