દાન^^^^08/01/2024

સ્વ. બિંદુબેન રમેશચંદ્ર શાહ ના આત્માશ્રેર્થ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન ઈચ્છા બિંદુ સેવા કેન્દ્ર ટ્રષ્ટ તરફથી

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – રમેશભાઇ શાહ પરિવાર

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏