દાન^^^^^07/05/2023

આલાપ પવન મહેતા બોસ્ટન યુએસએ માં MS ENGINEERING MANAGEMENT ની ડીગ્રી પ્રાપ્ત કરવા બદલ ₹૧૧૦૦/- નુ  દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – શ્રીમતી પ્રભાબેન વિનોદભાઇ મહેતા.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏