દાન^^^^02/12/2023

એક ભાઈ તરફ થી ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – મનોજભાઇ

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏