અવસાન^^^^^^20/05/2023

આશિષ બાબુલાલ પારેખ નવસારી અવસાન પામેલ છે.

એડ્રેસ – સમર્પણ ફ્લેટ્સ,નવસારી

કાલે સવારે ૮.૦૯ એમના નિવાસ થાને થી એમની સ્મશાન યાત્રા નીકળશે.