અવસાન^^^^18/02/2024

અવસાન

પોપટલાલ ચેલજીભાઈ પારેખ પાલનપુરહાલ નવસારીઆજરોજ અવસાન થયેલ છે.

સદગત આત્માને સ્મશાન યાત્રાDt.19/2/24 ના રોજ સવારે 8.00A.M.

તેમના નિવાસ્થાનેથી નીકળશે

સરનામું-પ્રેમજી કોમ્પલેક્ષ શાંતાદેવી રોડ નવસારી

સદગત આત્માને પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વર સદગતિ આપે તેવી પ્રાર્થના

મો. 9769029489