અવસાન^^^^^08/06/2023

 અવસાન –

મંજુલાબેન પ્રવીણચંદ્ર શાહ

ઉ. વ. -૭૫ .

એમની સ્મશાન યાત્રા એમના નિવાસ થાને થી સવારે ૮ વાગે  તા. ૦૯/૦૬/૨૦૨૩ નીકળશે.

Add – 556 d5 sector 5 charkop kandivali west mumbai 400067

Rajan P Shah – 93242 60719