અવસાન ^^^^^28/02/2024

દિનેશભાઈ ચીમનલાલ મહેતા

વતન મેમદપુર હાલ નવસારી આજરોજ નવસારી મુકામે ટૂંકી માંદગી બાદ અવસાન થયેલ છે.

તેવો શ્રીનિ સ્મશાન યાત્રા Dt.28/2/24 ના રોજ સાંજે 6.00 P.M તેમના નિવાસ્થાનેથી નીકળશે

સરનામું.- પદ્માવતી એપાર્ટમેન્ટ પૃથ્વી એપાર્ટમેન્ટ ની સામે સ્ટેશન રોડ નવસારી

મો. 8140144471