અવસાન દાન^^^27/11/2023

તૃપ્તિબેન ચેતનભાઈ કોઠારી ના અવસાન નિમિતે

₹૫૧૦૦/- વર્ષાબેન દીપકભાઈ મહેતા

₹૨૧૦૦/- ચેતનભાઈ સોભાગચંદ કોઠારી

₹૧૫૦૦/- મફતલાલ ઉત્તમલાલ મહેતા પરિવાર

₹૧૧૦૦/- દિનેશભાઈ સોભાગચંદ કોઠારી

₹૧૧૦૦/- ચંદ્રકાંત ઉત્તમલાલ કોઠારી

₹૧૧૦૦/- અશ્વીન ઉત્તમલાલ કોઠારી

₹૧૧૦૦/- કમળાબેન જયંતિલાલ મહેતા

₹૧૫૦૦/- લીલાબેન બાબુલાલ મહેતા(મેતા)

₹૧૧૦૦/- મોતીબેન બાબુલાલ (સાગરસના)

₹૧૧૦૦/- ભરત બાબુલાલ – સંજય ગાંધી

₹૧૧૦૦/- જશવંતીબેન રસિકલાલ

₹૧૦૦૦/- સીમા, કાશ્મીરા,રીના, શીતલ

₹૧૧૦૦/- કાંતિલાલ લક્ષ્મિચંદ

₹૧૧૦૦/- શીલાબેન – કોકિલાબેન

₹૧૫૦૦/- નિયમી,પોલોમી ,જાગૃતિ

₹૧૦૦૦/- ચંપાબેન ઉત્તમલાલ મહેતા

₹૧૧૦૦/- કુંદનબેન શૈલેષભાઈ મહેતા

₹૧૧૦૦/- એશાબેન જગદીશભાઈ

₹૧૫૦૦/- અરૂણાબેન મહેશભાઈ

₹૧૧૦૦/- વર્ષાબેન કિરીટભાઈ

₹૧૧૦૦/- નૈનાબેન પરેશભાઈ

₹૫૦૦/- યામિની જતીનભાઇ

₹૫૦૦/- R. C gems

₹૫૦૦/- હસમુખ ગાંધી

₹૫૦૦/- વિજય ગાંધી

₹૬૦૦/- રીપલ, મિત્તલ, અમીબેન

₹૫૦૦/- બિંદિયા કેતન

₹૫૦૦/- ચંદ્રકાંત દીપચંદ કોઠારી

₹૫૦૦/- કમલેશ બાબુલાલ સોમાણી

₹૫૦૦/- મોતીબેન રતીલાલ મહેતા

₹૫૦૦/- કમલેશ બાબુલાલ સિંઘરા

₹૩૦૦/- અન્ય સગા