અવસાન દાન^^^^^27/05/2023

હજીરીમલ ઉતમલાલ સોમાણી ના અવસાન નિમિતે

₹૧૧૦૦૦/- હજરીમલ ઉતમલાલ સોમાણી પરિવાર

₹૫૦૦૦/- બાબુલાલ ઉતમલાલ સોમાણી

₹૫૦૦૦/- કેશવલાલ ડાહ્યાલાલ દોષી માસા

₹ ૩૧૦૦ આર. યુ. સોમાણી

₹૨૫૦૦/- મીનાબેન સંજયભાઈ શાહ

₹૨૫૦૦/- મંજુલાબેન કનૈયાલાલ કોઠારી

₹ ૨૧૦૦/- ખુભચંદ યુ. સોમાણી

₹ ૨૧૦૦/- એકતા, નરેન, મોની, ધારા, એની, ઓનલ

₹ ૧૧૦૦/- રમેશચંદ્ર – મામા

₹ ૧૧૦૦/- કાંતાબેન રસિકલાલ

₹૧૧૦૦/- કિરીટ બી મહેતા

₹૧૧૦૦/- સંજય ચીમનલાલ ગાંધી

₹૧૧૦૦/- કિંજલ મુનીશ શાહ

₹૧૧૦૦/- પલ્લવીબેન કમલેશભાઇ

₹૧૦૦૦/- બાબુલાલ ગોદડભાઈ શાહ

₹૧૦૦૦/- રંધિરકુમાર ચંદુલાલ શાહ

₹૧૦૦૦/- પી જી શાહ

₹૫૦૦/- મહેન્દ્ર ચંદુલાલ શાહ

₹૫૦૦/- અશ્વિન ચંદુલાલ શાહ

₹૫૦૦/- કમલેશ કનૈયાલાલ શાહ

₹૫૦૦/- પ્રવિણભાઇ રજનીકાંત સોમાણી

₹૫૦૦/- રજનીકાંત છોટાલાલ મહેતા

₹૫૦૦/- હજારીમલ સોમાણી

₹૫૦૦/-  અરવિંદભાઈ સોમાણી

₹૫૦૦/- હસમુખભાઈ સોમાણી

₹૫૦૦/- અરવિંદભાઈ કેશવલાલ શાહ

₹૫૦૦/- તનવિબેન વિરલકુમાર મહેતા

₹૫૦૦/- ભારતીબેન અભ્યભાઈ મહેતા

₹૫૦૦/- ચિરાગભાઈ

₹૫૦૦/- સીમાબેન કમલેશભાઇ મહેતા તા