અવસાન દાન^^^^22/02/2024

સમકિત અનિલભાઈ ગાંધી ના અવસાન નિમિતે

₹૫૦૦૦/- જયાબેન કેશવલાલ ગાંધી

₹૧૧૦૦/- વનીતાબેન જયેશકુમાર મહેતા (છાપી)

₹૧૦૦૦/- રાજેન્દ્રભાઈ પોપટલાલ વાઘાણી

₹૫૦૦/- તારાબેન ચીમનલાલ ગાંધી

₹૫૦૦/- નટવરલાલ ઉજમલાલ ગાંધી

₹૫૦૦/- ઉર્વશી કેવલ મહેતા