અવસાન દાન ^^^^^29/02/2024

દિનેશ ભાઈ ચીમનલાલ મહેતા ના અવસાન ફંડ

૧૧૦૦૦/- દિનેશ ભાઈ ચીમનલાલ મહેતા પરિવાર

૫૦૦૦/- રીટા બેન (દિકરી)

૫૦૦૦/- મનીષા બેન (દિકરી)

૫૦૦૦/- સોનલ બેન (દિકરી)

૫૧૦૦/- કમળા બેન (બેન)      વસંતા બેન (બેન )મીના બેન (બેન)

૫૦૦૦/- કુસુમ બેન પ્રવીણ ભાઈ મહેતા

૨૫૦૦/- બુધમલભાઈ કચરાદાસ શાહ પરિવાર ચંડીસર

૧૧૦૦/- તેજલબેન વિપુલ ગાંધી

૧૧૦૦/- લીલાબેન ગિરધરલાલ મહેતા

૧૧૦૦/- રમીલાબેન રમણીકલાલ શાહ

૧૦૦૦/- સ્વીટી પ્રિતેશ શાહ

૧૦૦૦/- શેફાલી મંથન શાહ

૧૦૦૦/- કીર્તિલાલ મંગળજી શાહ

૧૦૦૦/- હંસરાજ મણીલાલ શાહ

૫૦૦/- કલ્પનાબેન પિયુષભાઈ

૫૦૦/- ડો. સેવંતીલાલ

કુલ- ૪૬૯૦૦