અવસાન દાન ^^^^^15/06/2023

પ્રવીણચંદ્ર કેશવલાલ મહેતા ના અવસાન નિમિતે

₹૧૧૦૦૦/- કુસુમબેન પ્રવીણચંદ્ર મહેતા

₹૨૧૦૦૦/- કેશવલાલ ચુનિલાલ મહેતા

₹૫૦૦૦/- ભારતીબેન,સુધાબેન , પલ્લવીબેન, રશ્મીબેન

₹૧૦૦૦/- પરેશભાઈ ગોદડભાઈ શાહ

₹૫૦૦/- બચિબેન ગગલદાસ શાહ

₹૫૦૦/- કમળાબેન છનાલાલ શાહ

₹૫૦૦૦/- દિનેશચંદ્ર ચીમનલાલ મહેતા ( નવસારી)

₹૧૧૦૦/- બાબુલાલ ચીમનલાલ સોમાણી

₹૧૧૦૦/- રમણીકલાલ લક્ષ્મિચંદ શાહ (નવસારી)

₹૫૦૦૦/- સ્વીટીબેન પ્રિતેશભાઈ શાહ

₹૫૦૦૦/- શેફાલીબેન મંથનભાઈ મહેતા

₹૫૦૦૦/- લલિતભાઈ માનચંદભાઈ શાહ

(હીરા છગન)

₹૫૦૦/- સોનલબેન ખાનસાહેબ

₹૫૦૦/- વસંતાબેન નટવરલાલ મહેતા

₹૨૫૦/- બેલાબેન કમલેશભાઇ મહેતા

₹૨૫૦/- રેશમાબેન અભયભાઈ મહેતા

₹૨૫૦/- મોનિકાબેન મિલનભાઈ મહેતા

₹૨૫૦/- જાગૃતિ રાકેશભાઈ કોઠારી

₹૫૦૦/- રીટાબેન ધર્મેશભાઈ શાહ

₹૫૦૦/- મનીષાબેન સંજયભાઈ ઝવેરી

₹૫૦૦/- સોનલબેન રાકેશભાઇ શાહ

₹૨૦૦/- D.S.P

. ₹૧૧૦૦/- પલ્લવીબેન (બીલીમોરા) સ્મિતાબેન (નવસારી)

₹૫૦૦/- પ્રભાબેન સેવંતીલાલ મહેતા

₹૫૦૦/- રાજેશભાઈ જયંતિલાલ મહેતા

₹૫૦૦/- શરદભાઈ જયંતિલાલ મહેતા

₹૫૦૦/- સંજયભાઈ કિર્તિલાલ દેસાઈ

₹૫૦૦/- ચંદ્રકાંતભાઈ ધુડાલાલ મહેતા