અવસાન દાન ^^^^^10/06/2023

મંજુલાબેન પ્રવીણચંદ્ર શાહ ના અવસાન નિમિતે

₹૨૧૦૦/- મંજુલાબેન પ્રવીણચંદ્ર શાહ પરિવાર

₹૨૧૦૦/- પ્રવીણભાઈની બેહનો તરફથી

₹૨૧૦૦/- સીતાબેન અંબાલાલ મહેતા

₹૨૧૦૦/- સુનીતબેન જોરમલભાઈ મહેતા

₹૨૫૦૦/- મોનીકબેન ની બેહનો – અમી, મમતા,રચના , પમમી, ડીન્કી

₹૧૫૦૦/- અભયભાઇ બાબુલાલ શાહ પરીવાર

₹૧૧૦૦/- કનૈયાલાલ મયાચંદ શાહ પરિવાર

₹૧૧૦૦/- જયંતિલાલ માયાચંદ શાહ પરિવાર

₹૧૦૦૦/- વીણાબેન લેહરચંદ ગાંધી

₹૫૦૦/- ખુભચંદભાઈ હીરાચંદ મહેતા

₹૫૦૦/- અરવિંદ કે શાહ

₹૫૦૦/- પ્રકાશ કે શાહ

₹૫૦૦/- હંસાબેન પ્રવીણચંદ્ર શાહ

₹૫૦૦/- મહેશભાઈ બાબુલાલ મહેતા

₹૫૦૦/- સુરેશભાઈ એન મોદી

₹૫૦૦/- રંજનબેન કનુભાઈ શાહ

₹૫૦૦/- સિષુભારતી ગ્રુપ

₹૫૦૦/- ગુણવંતી સેવંતીલાલ મહેતા

₹૫૦૦/- રાકેશ કે કોઠારી

₹૫૦૦/- તારાબેન કાંતિલાલ મહેતા

₹૫૦૦/- કિરીટભાઈ પોપટલાલ મહેતા

₹૫૦૦/- હસમુખ ચીમનલાલ મહેતા

₹૨૫૦/- મફતલાલ જી મહેતા

₹૨૦૦/- ચિરાગના મિત્ર

₹૧૦૦/- ભાવેશભાઈ