અવસાન દાન 06/05/2023

અરવિંદભાઈ લક્ષ્મીચંદભાઈ શાહ ના અવસાન નિમિતે

₹૧૧૦૦૦/- ઉર્મિલાબેન અરવિંદભાઈ શાહ પરિવાર

₹૨૧૦૦/- રમણીકલાલ લક્ષ્મીચંદભાઇ શાહ પરિવાર

₹૨૧૦૦/- સતિષભાઈ લક્ષ્મીચંદભાઈ પરીવાર

₹૫૦૦૦/- મનીષાબેન અભયભાઈ ગાંધી

₹૩૦૦૦/- ઉર્મિલાબેન ની બેહનો (શિલ્પાબેન ,રાજેશ્વરીબેન, મીનાબેન, ઇનુબેન, જયાબેન,ઉષાબેન)

₹૩૦૦૦/- સોમી, પિંકી, ડોલી, પૂનમ, હેતલ, પૂનમ ગૌરવ)

₹૨૧૦૦/- અમરતલાલ તલકચંદ મહેતા

₹૨૧૦૦/- હંસરાજ સોભાગભાઈ

₹૨૧૦૦/- ચુનીભાઈ સોભાગભાઇ

₹૧૧૦૦/- મહેન્દ્ર ચંદુલાલ શાહ

₹૧૧૦૦/- અશ્વિન ચંદુલાલ શાહ

₹૧૧૦૦/- જીતેન્દ્ર એસ મહેતા (D.S.P)

₹૧૧૦૦/- હની કિશન ગુજ્જર

₹૧૧૦૦/- સમીરભાઈ નરેશભાઈ મહેતા

₹૧૧૦૦/- મીનાબેન અનિલભાઈ ભાયેંદર

₹૧૧૦૦/- સુભદ્રાબેન દલપતભાઈ મહેતા

₹૧૧૦૦/- S. P. Diamond હિતેનભાઈ

₹૧૧૦૦/- મીનાબેન પ્રકાશભાઈ શાહ

₹૧૧૦૦/- સ્વાતીબેન તેજપાલ શાહ

₹૧૧૦૦/-   કમળાબેન જયંતિલાલ મહેતા

₹૧૧૦૦/- પરેશભાઈ ગોદડભાઈ શાહ

₹૧૦૦૦/-  મફતબેન કનિયલાલ શાહ

₹૧૦૦૦/- રણધિરભાઈ ચંદુલાલ શાહ

₹૧૦૦૦/- દર્શન રાજુભાઈ સોમાણી

₹૫૦૦/- સતિષભાઈ માધવલાલ

₹૫૦૦/- બચીબેન ગગલદાસ

₹૫૦૦/- મંજુલાબેન કે કોઠારી

₹૫૦૦/- સંજય કે દેસાઈ

₹૫૦૦/- વિજયભાઈ ગાંધી

₹૫૦૦/- પૂજા હર્ષદ મહેતા

₹૫૦૦/- રંજનબેન દફતરી

₹૫૦૦/- નીમેશભાઈ બિરેનભાઈ

₹૫૦૦/- વિનોદભાઈ વડનગર

₹૫૦૦/- વિમળાબેન કિશોરભાઈ મેહતા

₹૫૦૦/- રંજનબેન નરેશચંદ્ર શાહ

₹૫૦૦/- સંજયભાઈ શ્રેનિકભાઈ

₹૫૦૦/- મંજુલાબેન સુમતિભાઈ દેસાઈ

₹૫૦૦/- એક સદઘરુસ્થ તરફ થી

₹૫૦૦/-  રંજનબેન કનુભાઈ શાહ

₹૫૦૦/- શારદાબેન રમણીકલાલ શાહ

₹૫૦૦/-  પુષ્પાબેન કાંતિલાલ મોદી

₹૫૦૦/- અભય ચીમનલાલ મહેતા

₹૩૦૦/-  અરવિંદભાઇ પારેખ

₹૨૦૦/- પિંકી રાજેશ મહેતા