અવસાન દાન ^^^^^02/08/2023

સુશીલાબેન સુરેશકુમાર મહેતા ના અવસાન નિમિતે

૫૧૦૦/- સુરેશકુમાર ફોજાલાલ મહેતા પરિવાર

₹૨૫૦૦/- મહેન્દ્ર ચંદુલાલ શાહ

₹૨૫૦૦/- અશ્વિન ચંદુલાલ શાહ

₹૨૧૦૦/- રમીલાબેન પ્રકાશચંદ્ર શાહ

₹૨૧૦૦/- રંજનબેન અશ્વિનભાઇ દફતરી

₹૧૧૦૦/- મફતબેન કનૈયાલાલ શાહ

₹૧૧૦૦/- શારદાબહેન કીર્તિલાલ સોમાણી

₹૧૧૦૦/- કાન્તાબેન દલપતભાઈ દેસાઈ

₹૧૧૦૦/- ઉર્મિલાબેન રાજેશભાઇ શાહ

₹૧૧૦૦/- બચીબેન ગોદડભાઈ શાહ

₹૧૧૦૦/- જયંતિલાલ છોટાલાલ મહેતા

₹૧૧૦૦/- નિલેશકુમાર ચીનુભાઈ શાહ

₹૧૧૦૦/- રતિલાલ ફોજલાલ શાહ

₹૧૧૦૦/- લક્ષ્મિચંદ ગોદડભાઈ શાહ

₹૫૦૦/- લલીતાબેન અરવિંદભાઈ શાહ

₹૫૦૦/- અનિતા મનોજભાઈ સોમાણી

₹૫૦૦/- પ્રકાશ વાડીલાલ શાહ

₹૫૦૦/- ડૉ. રોહિત જયંતિલાલ મહેતા

₹૪૦૦/- અન્ય સગા સંભધી