મહાસંમેલન સ્પોંસર્સ 24/25 Dec 2022 – Clone

https://youtu.be/TOnaGvFTrzg

શ્રી દશા શ્રીમાળી સમાજ શ્રી યુ એન મહેતા વિકાસ ટ્રસ્ટ આપ સૌ મહાસંમેલન 2022 ના પ્રેરક નો ખુબ ખુબ આભાર વ્યક્ત કરે છે.