મહાસંમેલન 24/25 Dec 2022

શ્રી દશા શ્રીમાળી જૈન સમાજ શ્રી યુ એન મહેતા વિકાસ ટ્રસ્ટ આયોજીત મહાસંમેલન 24/25 Dec. 2022.

 

MEN’S CRICKET TEAM:-

1) સમીરભાઈ એન મહેતા (મુંબઈ) – Blasters

2) દર્શનભાઈ સોમાની (મુંબઈ)- HK Star

3) મિત્તલ ડી મહેતા , મીહીર કોઠારી, પારસ મહેતા (નવસારી) – Friends Forever

4) શ્રેયાંશ પી પરીખ & હર્ષ શાહ (નવસારી) – K P Tigers

5) ભાવિક એ શાહ & નીશીત કે મહેતા (નવસારી) – Rigid 11

6) આદેશ એ મહેતા (નવસારી)- 5g unicorns

7) ઋષભ મહેતા ,રોનક ગાંધી, આરેન શાહ ( સૂરત) – Chakachak 11

8) આશિષ ડી મહેતા, ભાવેશ પરીખ & ધ્રુવ એમ મહેતા (નવસારી) AB Warriors

Under 15 boys team :-

1) Friends 11 – પારસ ,મિત્તલ, રિતશ(નવસારી)

Back Logo Sponsor’s :-

1) Sumit builders – હસતે – કુમારભાઈ રમેશચંદ્ર શાહ

Trophy Sponsor’s :-

1) Sumit builders – હસ્તે – કુમારભાઈ રમેશચંદ્ર શાહ

Under 15 boys team 1 ટીમ બાકી છે.

Ladies cricket team ની 2 ટીમ બાકી છે.

જેમને ટીમ લેવાની ની ઈચ્છા હોય એમને નીચે આપેલ નંબર પર કોન્ટેક્ટ કરવો.

Chirag S Mehta – 9925579315

Ritesh N Kothari -9428065311