પ્રાથના સભા ^^^^15/07/2023

પ્રાર્થનાસભા

સ્વ.રમણીકભાઇ એમ. મેહતા

સ્થળ : રઘુવંશી લોહાણા સમાજ હોલ, પ્રથમ માળે,ડૉમીનો પીઝા લેન, ઇલોરાપાર્ક, સુભાનપુરા, બરોડા.

તારીખ: ૧૬-૦૭-૨૦૨૩

સમય : સવારે 10.00 થી બપોરે 12.00 કલાકે