દાન^^^^^31/12/2022

રીતેષ અશ્વિનભાઇ દફતરી, રીંકલ રીતેષ દફતરી, ક્યારા રીતેષ દફતરી ના ઉપધાન તપ નીમીતે ₹૩૩૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏