દાન^^^^31/10/2023

H.M Delta પરિવાર તરફ થી ₹૩૬૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – મૌસમ ધનેશભાઇ શાહ

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏