દાન^^^^ 01/09/2022

ચિંતન મુકેશ શાહ ના 8 ઉપવાસ તપ નિમિતે ₹  ૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે. મુકેશ ચીમનલાલ શાહ

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏