દાન^^^^^29/07/2023

ભારતીબેન ભીખુભાઈ પટેલ તરફ થી ₹૧૫૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏