દાન^^^^^27/09/2022

શ્રી વાલકેશ્વર જૈન ગૃહ જિનાલય તરફથી ₹  ૧૫૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસતે – પ્રશાંત કનુભાઈ શાહ

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏