દાન^^^^^27/10/2023

નટવરલાલ પુંજીરામ મહેતા
ની
36 મી પુણીયા તીથી નીમીતે 1100 નૂ દાન
શારદાબેન નટવરલાલ મહેતા પરીવાર તરફથી

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏