દાન^^^^^26/10/2022

Dr. રમણીકલાલ ડી. શાહ (મજાદર) તરફ થી નવા વર્ષ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏