દાન^^^^^25/01/2023

સ્વેતાબેન પારસભાઈ મહેતા ના ઉપધાન તપ નિમિતે ₹૧૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – પારસ, હારવી & રીયા.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏