દાન^^^^^23/10/2023

જાસુદબેન જયંતિલાલ શાહ (બસુ) ના સ્મરણાર્થે નિમિતે ₹૨૭૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – તેમની દીકરીઓ તરફ થી.

🙏 ખૂબ ખૂબ અનુમોદના 🙏