દાન^^^^^23/09/2022

પ્રમુખશ્રી છાપી જૈન સંઘ શારદાબેન યુ મહેતા ની પ્રેરણા થી છાપી જૈન સંઘ તરફ થી ₹૫૧૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏